Informacje o polityce prywatności w firmie: P.P.H.U. JANUSZ TOMASZEWSKI
i obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta, względnie osoby działającej w imieniu lub na rzecz klienta (jego pracownika, przedstawiciela, pełnomocnika, etc. (dalej łącznie jako Klient) jest P.P.H.U. Janusz Tomaszewski z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502) przy ul. Słowackiego 33, NIP: 547-012-72-84 , Regon:002406781. Klienci mogą nawiązać kontakt z Administratorem w szczególności za pośrednictwem nr tel. 322146667 lub poczty elektronicznej rodo@tomczesci.pl

 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez P.P.H.U. Janusz Tomaszewski zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanym dalej RODO) - przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów, w związku z którymi zostały zebrane, w każdym przypadku nie dłużej niż przez czas nakazany prawem dla celów podatkowych lub statystycznych albo przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 3. P.P.H.U. Janusz Tomaszewski przetwarza dane osobowe Klientów w celu:

  1. wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. wykonania ciążących na P.P.H.U. Janusz Tomaszewski obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  3. promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes P.P.H.U. Janusz Tomaszewski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 4. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne P.P.H.U. Janusz Tomaszewski do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 5. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie ww przypadku, gdy P.P.H.U. Janusz Tomaszewski będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa bądź gdy będzie to niezbędne dla wykonania umowy z Klientem. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.

 6. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.